https://accounts.cool/Sütik
A sütik (cookies), szöve­ges file-ok, melye­ket az Ön böngé­sző­jében tárol honla­pom. Kérem láto­gassa meg az alábbi linket további infor­má­ci­ókért:
https://accounts.cool/Mire%20használom
Mire használom?
A honlap műkö­déséhez szüksé­ges adatokat, beál­lí­tá­so­kat táro­lom bennük.
https://accounts.cool/Személyes%20adatok
Személyes adatok
Honlapom nem gyűjti és nem tárol­ja szemé­lyes ada­tait. Kérem ne adjon meg szemé­lyes adatot honla­po­mon, kivéve nevét, e-mail címét és tele­fon­számát az üzenet­küldési vagy az időpont­foglalási funkció haszná­la­tához.
https://accounts.cool/Üzenetküldés
Üzenetküldés
Az üzenet­kül­dési funkció használa­tá­nál az Ön belee­gyezése szüksé­ges, hogy a cégemnek küldött üze­neteit a Google LLC Gmail, illetve a One.com Webmail leve­lező­rend­sze­rében tárol­jam.
https://accounts.cool/Időpontfoglalás
Időpontfoglalás
Az időpont­foglalási funkció haszná­la­tánál az Ön bele­e­gye­zése szüksé­ges, hogy a cégemnek küldött üzeneteit, fogla­lásait a Google LLC Gmail, illetve a One.com Webmail leve­le­ző­rend­szer­ében tároljam.
https://accounts.cool/One.com
Honlapom megnyi­tásakor domain szolgál­ta­tóm tárol­hatja IP címét statisz­tikák készí­tése céljából. IP címét nem osztja meg velem. Kérem láto­gassa meg az alábbi linket további infor­má­ci­ókért:
https://accounts.cool/Gmail
Az üze­net­kül­dési, illetve az idő­pont­fog­lalási funkciók haszná­la­takor üze­ne­teit és fogla­lásait a Google LLC Gmail szolgál­ta­tá­sában tárolom. Kérem láto­gassa meg az alábbi linket további informá­ci­ókért:
https://accounts.cool/Webmail
Az üze­net­kül­dési, illetve az idő­pont­fog­lalási funkciók használa­takor üze­ne­teit és fogla­lásait a One.com Webmail szolgál­ta­tá­sában tárolom. Kérem láto­gassa meg az alábbi linket további informá­ci­ókért:
https://accounts.cool/Azonnali%20üzenetküldés
Azonnali üzenetküldés
Az azonnali üzenet­küldési funkció használa­ta­kor üze­ne­teit a One.com által szolgál­tatott szerveren táro­lom. Kérem ne adjon meg szemé­lyes adatot, kivéve nevét.